เอกสารแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคล

(Privacy Notice)

ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ลงวันที่ 2021-02-01 แก้ไขเมื่อ 2022-04-111. คำเรียก
 • บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ออกแบบ และพัฒนาระบบ CESSTANT CLOUD และ MULTISTORE.ME ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้ จะเรียกว่า “บริษัท”
 • ระบบ CESSTANT CLOUD และ MULTISTORE.ME ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้ จะเรียกว่า “ระบบ”
 • ผู้ใช้บริการระบบ CESSTANT CLOUD และ MULTISTORE.ME ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้ จะเรียกว่า “ผู้ใช้งานระบบ”
 • บุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้ จะเรียกว่า “ลูกค้า, ท่าน หรือผู้ใช้บริการ”
 • การจัดเก็บ, รวบรวม, ใช้, เปิดเผย ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้ จะเรียกว่า “ประมวลผล”


บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ออกแบบ และพัฒนาระบบ CESSTANT CLOUD และ MULTISTORE.ME ได้ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบ หรือลูกค้าทุกราย ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในระบบ ทั้งรูปแบบของการสมัครสมาชิก หรือถูกบันทึกโดยผู้ใช้งานระบบ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการ รับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้ เพื่อรับทราบ และทําความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่ระบบได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ หากท่านอ่าน และทำความเข้าใจเอกสารฉบับนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ไม่ประสงค์ให้ผู้ใช้งานระบบ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังผู้ใช้งานระบบ


รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำหรับระบบ CESSTANT CLOUD | บริษัท จำหน่าย “ระบบ” ให้กับ “ผู้ใช้งานระบบ” และ “ผู้ใช้งานระบบ” เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ “ลูกค้า”
 • สำหรับระบบ MULTISTORE.ME | บริษัท เป็นผู้ให้บริการ และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ “ลูกค้า” แต่เพียงผู้เดียว


2. วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล : ในการเข้าถึง และใช้บริการสมาชิก ในระบบ จําเป็นที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทําให้ระบบสามารถระบุตัวตนของท่านได้ และเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ สามารถดําเนินการให้สิทธิหรือประโยชน์สําหรับท่านซึ่งเป็นสมาชิก อันเนื่องมาจากการใช้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลง รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการ, การจัดทําการตลาดเกี่ยวกับสินค้า, บริการ, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, การทําวิจัย, วิเคราะห์ และสํารวจทางการตลาด, การจัดทําข้อมูลสถิติ, การนําเสนอสินค้า หรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกรายบุคคล, การจัดทำเอกสารใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี เป็นต้น


การประมวลผลข้อมูล : “ระบบ” ดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้


 • ฐานสัญญา เมื่อท่านสมัครสมาชิก และใช้บริการ จําเป็นที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้งานระบบ เพื่อผู้ใช้งานระบบจะได้นําข้อมูลดังกล่าวไป ประมวลผล เกี่ยวกับการให้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิก รวมถึงนําไปใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน ติดตามและแจ้งผลประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตอบข้อซักถาม ซึ่งหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว จะส่งผลกระทบทําให้ผู้ใช้งานระบบไม่สามารถรับท่านเป็นสมาชิกได้, ไม่สามารถจัดสิทธิหรือประโยชน์ตามเงื่อนไข, ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้, ไม่สามารถตรวจสอบความสามารถในการเข้าทําสัญญา รวมถึงตรวจสอบตัวตนของท่านได้ อันเป็นกรณีตามมาตรา 24 (3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562


 • ฐานความยินยอม ผู้ใช้งานระบบอาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผล เพื่อการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการเพื่อนําเสนอ หรือแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการเพื่อกิจกรรมทางการตลาดของผู้ใช้งานระบบ หรือเก็บ, รวบรวม, ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หากท่านประสงค์ จะถอนความยินยอมสามารถติดต่อผู้ใช้งานระบบ และแจ้งความประสงค์ได้ ตาม ข้อ 5.


 • ฐานจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้งานระบบอาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการ, การจัดทํารายงานภายในองค์กรของผู้ใช้งานระบบ, การจัดการเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า หรือบริการ, การจัดการเรื่องเครดิตทางบัญชี, การรักษามาตรฐานการให้บริการ, การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน อันเป็นกรณีฐานจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562


 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ใช้งานระบบอาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการ ประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กํากับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่ผู้ใช้งานระบบต้องอยู่ภายใต้ บังคับให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ให้อํานาจศาลสั่งให้คู่ความส่งเอกสารหรือข้อมูลในการพิจารณาคดีเป็นต้น อันเป็นกรณีฐานการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 24 (6) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562


3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทําการประมวลผล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานระบบ เป็นผู้กำหนดข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะประกอบด้วย

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 • ที่อยู่
 • สถานที่ติดต่อ
 • เบอร์โทร
 • E-Mail
 • รูปถ่าย
 • เคตดิต, วงเงิน และประวัติการซื้อขาย
 • ข้อมูลการใช้บริการ ฯลฯ


ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนั้น

 • กรณีผู้ใช้งานระบบ ยังคงใช้บริการกับทางบริษัท โดยพื้นฐานของระบบจะไม่มีการลบข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลเป็นของผู้ใช้งานระบบเท่านั้น
 • กรณีผู้ใช้งานระบบ ยุติการใช้บริการกับทางบริษัท บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ 180 วันนับจากวันที่สิ้นสุดการใช้บริการ จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง


4. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผย

ผู้ใช้งานระบบอาจทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่บริษัท เพื่อการสำรองข้อมูล, สนันสนุน และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ภายใต้ความยินยอมของท่าน รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของผู้ใช้งานระบบหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกําหนด


5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล ลูกค้ามีสิทธิ
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้ผู้ใช้งานระบบประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการเข้าถึงและรับ สําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานระบบได้เก็บรวบรวม, ใช้ และเปิดเผย กรณีเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
 • สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอให้ลบ, ทำลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่อาจระบุตัวตนได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกผู้ใช้งานระบบ, เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของผู้ใช้งานระบบละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562


การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทําเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ใช้งานระบบ หรือบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดําเนินการภายในระยะเวลาเหมาะสม และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยผู้ใช้งานระบบ หรือบริษัทจะปฏิบัติตาม ข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อจํากัดในการให้บริการสมาชิกในกรณีที่ท่านขอให้ผู้ใช้งานระบบ หรือบริษัท ลบ, ทําลาย, ระงับ, ขอให้โอน, การคัดค้าน, หรือทําให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือ ถอนความยินยอม อาจทําให้เกิดข้อจํากัดกับผู้ใช้งานระบบในการทําธุรกรรมหรือการให้บริการกับท่านในบางกรณีได้ทั้งนี้ภายใต้ข้อกําหนดเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก และตามที่กฎหมายกําหนด

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้งานระบบอาจขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใดๆที่เกี่ยวข้อง และจําเป็นต่อการเข้าดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกระหว่างท่าน และผู้ใช้งานระบบ


ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้งานระบบ

 • สำหรับระบบ CESSTANT CLOUD ดูแล และเก็บรักษาข้อมูลโดย ร้านค้า หรือบริษัท ที่ท่านซื้อสินค้า และใช้บริการ
 • สำหรับระบบ MULTISTORE.ME ดูแล และเก็บรักษาข้อมูลโดย บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด


ผู้พัฒนา หรือผู้ดูแลระบบ CESSTANT CLOUD และ MULTISTORE.ME ซึ่งเป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 • เลขที่ 8/1 ซอย ลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 17 (เทพทวี 5) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
 • E-Mail : support@thevirus.in.th | โทร : 02-101-2105


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง